Google+

STRIZING Green Industry ระดับที่ 3 (ระบบสีเขียว)

 โรงงาน เอส.ที.ไรซิ่งได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีแนวโน้มถูกทำลายเพิ่มมากขึ้นและจำนวนประชากรมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันมีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยี  มาใช้อำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์เพิ่มมากขึ้นผลจากการทำลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์หลายประการเช่นปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลกการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นมลพิษสิ่งแวดล้อมขยายขอบเขตกว้างขวางมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง   ต่อการดำรงอยู่และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ปัญหาดังกล่าวพวกเราทุกคนจึงต้องให้ความใส่ใจ และเรา โรงงาน   เอส.ที.ไรซิ่ง  ผู้ผลิต น้ำยากัดสนิม น้ำยาซิงค์ฟอสเฟต กระดาษกันสนิม และชุบฟอสเฟต ” ในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชุมได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้พร้อมทั้งตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยได้มีการศึกษาถึงลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดตลอดจนแสวงหาแนวทางในการป้องกันเพื่อแก้ปัญหาโดยได้เข้าร่วมยกระดับด้วยระบบการทำงานสีเขียวตามโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน, การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง, การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอยู่อย่างต่อเนื่องและสิ่งนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพความรักความศรัทธาความจริงใจและความร่วมมือกันของโรงงานเอส.ที.ไรซิ่งกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมของโลกเราในยุคปัจจุบันรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555

 กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยร่วมมือกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงสถาบันเครือข่ายสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับได้แก่

ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว(Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว(Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว(Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว(Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียวโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 9,383,196