Google+

เงื่อนไขการใช้งาน


เงื่อนไขการใช้งานเว็ปไซต์

    เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศและห้ามทำซ้ำ   เผยแพร่    ส่งผ่าน    แสดง     ตีพิมพ์     หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก      บริษัทเอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด     และ/หรือบริษัทในเครือก่อนหรือจากเจ้าของเนื้อหา    ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก      ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

 

    ท่านสามารถรับชมดาวน์โหลดส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้    เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้นและต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์นอกจากนี้ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหาวีดีทัศน์หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซท์ต้นฉบับด้วย

 

   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ Webmaster ที่santipromsorn@gmail.com


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,383,191