Google+

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน CSR Corporate Social Responsibility

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

 

  บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จํากัด เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายน้ํายาทําความสะอาดคราบไขมัน ซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวโลหะป้องกันสนิมทุกชนิด และชุบเคลือบผิวชิ้นงานงานโลหะต่างๆ มีความมุ่งมั่นในการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส มีการปฏิบัติที่มี จริยธรรมเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และสนับสนุนให้ เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งคํานึงผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญ ในการปฏิบัติตามข้อกําหนดกฎหมาย และข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

การบริโภคอย่างยั่งยืน

  แนวคิดเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืนในสังคมไทยนั้นมักจะคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาคการผลิตและการบริโภคอันได้แก่ความจำเป็นในการบริโภคตามความต้องการพื้นฐานความต้องการที่นอกเหนือจากความจำเป็นและความตระหนักกับจิตสำนึกของประชาชนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนวิถีการบริโภคโดยมีค่านิยมความเชื่อความสนใจและฐานะทางเศรษฐกิจเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซึ่งสามารถส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคผ่านทางการให้การศึกษาการเรียนรู้ประสบการณ์การปรับตัวและการปรับทัศนคติเพื่อลดความต้องการบริโภคให้อยู่ในระดับพอเหมาะสำหรับภาคการผลิตการผลิตที่ไม่มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรและเกิดมลภาวะเพิ่มขึ้นหากไม่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับได้ของระบบนิเวศและการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อกลับเข้าสู่วัฏจักรการผลิตย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในอนาคตการจะให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตและการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อให้เกิดความพอเพียงและสามารถตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดีได้โดยอาศัยความรู้เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนกฎหมายอันได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนรูปแบบการผลิตเพื่อตอบสนองการบริโภคอย่างยั่งยืนโดยที่มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจการผลิตด้วย

 

 แนวคิดการบริโภคที่ยั่งยืนมีหลักสำคัญอยู่3 ประการ ดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 

 

 


  • IMG_9756
    ทางบริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด ขอสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ในโครงการคาราวานเพื่อการศึกษา "ฐานนำทาง" เป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือ และ ให้การสนับสนุน ในด้...

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 9,383,196