Google+

ตำแหน่งงงานที่เอสทีไรซิ่งต้องการรับสมัคร

 

ดังนั้น การพัฒนาบุคลากร (People Development) จึงถือเป็นบทบาทและหน้าที่ที่บริษัทให้ความสำคัญมา โดยตลอด บุคลากรทุกระดับจะได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เรามีประตูสู่ความสำเร็จ Gateway to Success โดยการฝึกฝนและพัฒนาสำหรับบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่การบุคลากรสายงานการผลิต การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ การพัฒนาผู้นำในอนาคต รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารระดับโลก ทั้งหมดนี้ล้วนเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนการเจริญ เติบโตอย่างยั่งยืนอย่างมีระบบของบริษัท

เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถสูง กระตือรือร้น รอบรู้ สามารถร่วมทำงานกับเราในการสร้างความเป็นหนึ่ง ของผู้นำ ในธุรกิจอุตสาหกรรมเคมีและการบริการของเรา

Visitors: 9,375,891