Google+

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ คนของเรา... รวมพลังสร้างอนาคต

 

วิสัยทัศน์ 

“ บริษัท เอส.ที.ไรซิ่ง จำกัด เป็นผู้นําทางด้านวิศวกรรมเคมี ล้างคราบไขมัน ป้องกันสนิมโลหะ และ ให้บริการชุบฟอสเฟตป้องกันสนิม มีความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตราฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงความ ปลอดภัย ประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตราฐานสากล นำอุตสาหกรรมไทยสู่สากล”

 

 

พันธกิจ 

 

ดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์เตรียมผิวโลหะและชุบฟอสเฟตป้องกันสนิมอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทสัญชาติไทยรายแรกที่ทำการบุกเบิก โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้

 

ต่อประเทศ ออกแบบวิจัย สร้าง ดำเนินการ ผลิตภัณฑ์ล้างคราบไขมันและป้องกันสนิทโลหะทุกชนิด  รวมถึงแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทดแทนการนำเข้า ศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยที่มีความเชียวชาญ ด้านการตรวจสอบคุณสมบัติและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยประหยัด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

ต่อสังคมชุมชุน เป็นองค์กรที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

 

ต่อพนักงาน  มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ทัดเทียมบริษัทฯชั้นนำ

 

ต่อผู้ถือหุ้น บริหารจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส สร้างผลกําไรตอบแทนที่ดี  มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ต่อคู่ค้า  สร้างเครือข่ายคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ผสมผสานผลประโยชน์  ยึดมั่นหลักการประกอบการธุรกิจ ต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติกัน และแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

 

 

คณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

 


 • STRIZING FACTOTY.jpg
  บริษัท ของเรา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้ง นาย สันติ พรหมศร และ ภรรยา นางสาว พลอยไพลิน พรหมศร ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้ สินค้าและบริการของเรา ประกอบ...

 • STRIZING HISTORY 2001.jpg
  เราชาวเอสทีไรซิ่งมีความภาคภูมิใจในการผลิตน้ำยาทำความสะอาดล้างคราบไขมัน ซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวโลหะ และงานรับจ้างชุบฟอสเฟตมาเป็นระยะเวลา 11ปี เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้า...

 • IMG_9253.jpg
  เอส.ที.ไรซิ่งเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของกลุ่มประเทศอาเซียนในการมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจึงมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใน...

 • ISO 9001.jpeg
  Quality Policy Environment and Safety. S.T.Rising manufacturer and supplier of Cleaner.Zinc phosphate Chemical and corrosion resistance of all kinds of metal plating and phosphat...

 • IMG_6793.jpg
  บริษัท เอส.ไรซิ่ง จำกัด มีความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและกระบวนการบริการ เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ให้มีความก้าวหน้าตามจำนวนของการวิจัยและพัฒนา เรามีการ...
Visitors: 9,383,198